ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ

Kalam