ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ :
. ਰਚਨਾ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ
. ਰਚਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
. ਰਚਨਾ 18+ ਨਾ ਹੋਵੇ
. ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।
. ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ

Submit Story