ਮਾੜੀ ਸੋਚ | maarhi soch

ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ |ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਸੀ | ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ | ਵਪਾਰੀ

Continue reading