ਸ਼ਰੀਕਾ | shreeka

ਗੱਲ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 9 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ,ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ,ਦੋ ਕੱਚੇ

Continue reading