ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਟਿਕਟ | free bus ticket

ਗਰੁੱਪ ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕ ਤੁਜਰਬਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ(lookwise) ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਓਹਦੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਕਟਣ ਆਇਆ ਓਹਨੇ

Continue reading