ਓਪਰਾ ਆਦਮੀ | opra aadmi

ਤਰਕਾਲਾਂ ਢਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਨੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ , ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ । ਕਰਤਾਰਾ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ , ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ

Continue reading