ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ | asal syanap

ਭੂਰੂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਕਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਕਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਣੇ

Continue reading