ਵਿੰਅਗ | vyang

G 20 ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟਿਗਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ! ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ! ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਸ਼ਰਾਟੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇਜਰ ਲਾਇਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝਿਲਮਿਲ ਰੰਗ ਬਿੰਰਗੇ ਤਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਲਾਇਟਾ ਅਜਿਹਾ

Continue reading