ਡੋਲਾ ਭਾਲਦਾ | dola bhaalda

ਏਹ ਗੱਲ ਉੱਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਨਵੇਂ ਦੀ ਐ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਚ ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਤੋ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ

Continue reading