ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? | mai kaun aa?

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੱਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ

Continue reading