ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚਤ | choti jehi bachat

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਤਾਂਗ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾਂ ਬਣੇ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਆਦ ਮੈਂਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ । ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਕੰਮ

Continue reading