ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ | paani di durvarto

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪ ਲਾਕੇ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਪਾਇਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ

Continue reading