ਮਦਾਰੀ ਰਿੱਛ | madari rish

ਮਦਾਰੀ ਰਿੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਫੜਦਾ ਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਮਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ..! ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਨਹੁੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ..ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ..ਫੇਰ ਨਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਨਕੇਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫੇਰ

Continue reading