ਸਬਰ | sabar

ਸਬਰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਪਰ ਓਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਵੀ

Continue reading