ਪਿੰਗ | ping

ਬਸਤੈ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਡੇਆਂ ਤੇ ਚੁਕੀ ਹੋਈ 8,9 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਮੋ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਲਗ ਭਗ ਨਿਮੋ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ

Continue reading