ਛੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲ | chajj da mull

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ,ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ,ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ,ਸੱਭ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ,ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ

Continue reading