ਮੱਝ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ | majh latt nahi maardi

ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ

Continue reading