ਜ਼ਿਆਰਤ ਗਾਹ | ziyarat gaah

ਫ਼ਰੀਦ ਕੋਟ –ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 67- 68 –ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਸਟਲ। ਵਣ ਵਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚ । ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ .. ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਆਥਣ ਵੇਲ਼ੇ ਛਿਟ ਛਿਟ ਲਾਉਣ ਵੀ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ । ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੋਟ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ

Continue reading