ਸਿਰ ਧੌਣ ਆਏ ਕਿ ਦੁਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ | sir dhon aaye ho

ਅਜ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਛੋਟੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁਖ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਨੇ 1 ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ 1 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈੈਨੂੰ ਅਵਾਜ ਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਮਲ ਦੋ,ਮੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੀ ਆ | ਸ ਮੈੈ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਧੋਣ

Continue reading