ਸਰਦਾਰੀ | sardari

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਦਾੜੀ

Continue reading