ਮੰਜੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ | maje jogi thaa

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਤਰਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੌਹ੍ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ l ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂਂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀl ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ , ਦੋਵੇਂ ਪੁਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਁਚ ਮਸਤ

Continue reading