ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਾਂ ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | digitel kaa ate lumbri

6ਮਾਰਚ,2023 ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੂੰਬੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਧਰ ਓਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਢੂਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ।ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ।ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ

Continue reading


ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ | laalchi kutta

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਓਹਤੋਂ

Continue reading