ਆਖਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ | akhiri khwaish

ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਤੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀI ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ I ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਨੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨੀ

Continue reading