ਸਦਕੇ ਬਿੰਦਰੀ ਦੇ | sadke bindri de

ਬਿੰਦਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਗਈ। ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਰੁਚੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਦਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਸੱਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ

Continue reading