ਟਮਾਟਰ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ | tamatar kho gya c

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠੀਕ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੈ। “ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ

Continue reading