ਸਾਬਕਾ ਨੂੰਹ | saabka nuh

ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਸੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਧਾਰਨ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਲੀ, ਮਾਸੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਕੱਲਾ ਕਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਧਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ

Continue reading