ਨਫ਼ਰਤ | nafrat

ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਊਣ ਤੋਂ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲ਼ਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ

Continue reading