ਜੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਵੀਕੋਲ | jangaal wala fevikol

ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ।। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

Continue reading