ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਚਸਕਾ | mobile phone da chaska

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ । ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ

Continue reading


ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਗਿਆ ਘੱਟ ਕੁੜੀਓ ਰਹਿ ਗਏ ਗਲ਼ ਚ ਸ੍ਕਾਪ ਕੁੜੀਓ | duppateya da shonk

ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਹ ਵੇਲ਼ਾ ਸੀ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਪਟੇ ,ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਆਲੇ ਦੁਪੱਟੇ,ਖਰੋਸ਼ੀਏ ਦੀ ਕਢਾਈ ਆਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ,ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਆਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ

Continue reading