ਜੀਵਨ | jeevan

ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੇ

Continue reading