ਬੁਢਾਪਾ | budhapa

ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਪਿਪੱਲ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਿਪੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤਣ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਪੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ

Continue reading