ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ | visa officer

ਜਦੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ … ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਜਿਉ ਹੀ ਟਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁੱਕਦੀ ਏ ਤਾ ਇੱਕ ਜੈਟਲਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਸੀ

Continue reading