ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ | dahi bhalle

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਜੱਦ ਕਿ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਇਹ ਲਾਣਾ ਗੁੜ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਿਪਰਾਮਿੰਟ ਤੇ

Continue reading