ਫਰਕ ਦੀ ਪੀੜ | farak di peerh

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ’ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।ਮੈਂ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ’ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਕੁ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਆਏ ।ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਸਨ ਉਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕੀਤਾ । ਤਿੰਨ ਕੁ

Continue reading