ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ | kmaal di kalakaari

ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉੱਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲਾ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹਿ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ

Continue reading


ਪੰਜਾਬ | punjab

ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਦੇਸੀ ਵਸ ਗਿਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਲਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੁਰਝਾਇਆ ਗਾ। ਕੋਈ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਇਆ ਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਉ ਮੈਂਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ

Continue reading