ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ | akhiri mulakat

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਤ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਦਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ-2 ਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ

Continue reading