ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ | sochan wali gal

ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਊਦਾ ਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ

Continue reading