ਐਮ.ਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ | M.A semifinal

ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ 😁 1985 ਚ ਪ੍ਰੈਪ ਚ ਬਟਾਲੇ ਐਸ.ਐਲ.ਬਾਵਾ.ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਘਰ-ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਆਦਿ ਮਾਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ

Continue reading


ਜਨਮ-ਦਿਨ | janam din

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮੰਨ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ

Continue reading