ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ | kiraye te kamra

ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ To-Let ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ

Continue reading