ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ —- ਮਿਲਣੀ

ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਵਣਾ ਸੀਂ।
ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਹੋ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਤੇ ਪਹਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲੀਆ। ਉਸ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਗਿਲੀਆ ਸਨ। ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਘਰ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾ ਦਾ ਕੌਣ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰੇ ਗਾ। ਹੈ ਆਸ ਰੱਖਦੀ o ਬਸ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਘਰ c ਰੋਣਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ। ਗੀਤ ਗੁਜ ਰੇ ਸਨ।
ਬਸ ਆਜ ਜੀਤੀ ਦਾ ਮਨ ਆਹਿ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ a ਮੰਗਣੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਿਦੀ। ਪਰ ਹੋ ਕਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰੀਆ ਧੰਨ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਏ।
ਆਪਣੀਆ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਜੂ ਪੁਜ o ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਾਤ c ਚਾਅ ਦੀ ਟਰੈ ਫੜੀ ਬਹਾਰ a ਗਈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। O ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਸੀ।
ਚਲਦਾ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *