ਸਬਰ | sabar

ਸਬਰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਪਰ ਓਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿਖੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫ਼ਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਜੋਤ ਕੌਰ

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *