ਸੀਨੇ ਵਿਚਲਾ ਕੱਚ | seene vichla kach

ਕਿਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਝੋ ਕੇ ਇਕ ਧੀ ਆਪਨੇ ਮਾਪੇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਰੀਝਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਓਦੋ ਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਉਸ ਵਲੋ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਖਾਉਦੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਹਾਰ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚਲਾ ਕੇਚ ਬਣਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ ਰੋਜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੇ ਧੀ ਬਣਨ ਆਈ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੁਰੀ ਨੂਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *