ਮਜਬੂਰੀ | majboori

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸਬਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ l ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਈਂ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ l ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਸ ਉਦੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਹਿਰਖ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ l ਸੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਬੇਅਰਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *