ਜਿੰਦਗੀ | zindagi

ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲੇ ਮੂਹਰਿਉਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੇੰਦ ਰੋੜ ਖੇਲਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਇੱਟ ਦੇ ਘੜੇ ਰੋੜੇ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਬਹੁਤ

Continue reading