ਸੀਨੇ ਵਿਚਲਾ ਕੱਚ | seene vichla kach

ਕਿਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਝੋ ਕੇ ਇਕ ਧੀ ਆਪਨੇ ਮਾਪੇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਰੀਝਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਓਦੋ ਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ

Continue reading