ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ? | India or Bharat

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ India ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। India,( land beyond the Indus) ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ( Indus river ) ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੀਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ

Continue reading