ਬਚਪਨ | bachpan

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਓਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਂਟ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂ , ਪਰ

Continue reading