ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ | gore da munda

ਇਕੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ। ਗਵਾਂਢ ਚ’ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਓਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਹ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਓਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ

Continue reading