ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ | je putt kaput na hon

ਸੁੱਖਾ ਅੱਠਵੀ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਦ ਓਦਾ ਬਾਪ ਚੱਲ ਵਸੀਆ ਹੁਣ ਘਰ ਚ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਓਦੀ ਬੇਬੇ ਸਨ , ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੁੰ ਪੜਨ ਭੇਜਦੀ ,ਸੁੱਖਾ ਬਚਪਨ ਤੋ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਓਹ ਸਕੂਲੋ ਆਉਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ

Continue reading