ਖਿਲਰੇ ਮਣਕੇ ਭਾਗ -2

ਪੜ ਚੁਕੇ ਹੋ– ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂ ਦੇ ਨੇ—ਮੈ ਵੀ ਅਣ ਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇਆਂ ਦੀ ਅਣਪੜਤਾ ਦ ਸਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆਂ । ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ — ਮੈਂ ਵਾ ਜੱਟ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਊਣ ਲੱਗ

Continue reading


ਖਿਲਰੇ ਮਣਕੇ | khilre manke

ਪਾਤਰ ਤੇ ਘਟਨਾਮਾਂ ਕਪਨਿਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਂ ਵੇ ਗਰਮ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੀਰੋ ਲਈ ਹਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਬੜਾ,ਝਾੜੂ ਤੇ ਪਾਟੇ ਜਗੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋੰ ਬਣੇ ਈਨੂੰ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਵਾਧ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜਦੇ

Continue reading